Stolichnaya
Trago RD$200 / Botella RD$2,000
Tito's
Trago RD$250 / Botella RD$2,500
Absolut
Trago RD$175 / Botella RD$1,750
Smirnoff
Trago RD$175 / Botella RD$1,750
Grey Goose
Trago RD$300 / Botella RD$3,000
Ciroc
Trago RD$400 / Botella RD$3,750